Arrangere noe på Stammen?

Ønsker du å ha ditt arrangement på Stammen?

Vi er en møteplass og arrangementsted for mange forskjellige type arrangementer, organisasjoner og mennesker, og tar gjerne i mot dere som vil arrangere noe her!

Vi har mange forskjellige ting som skjer på Stammen! For eksempel Gibberish improteater, Stand up, konserter, foredrag mm.

Eksempel på arrangementer vi har hatt:
Miljøkveld 
Foredrag av forskjellige slag
Musikkquiz
Konserter
Gibberish Improteater
Stand up
Klesbyttekvelder
Klimafresk - et spill om klimaendringer og hva vi kan gjøre med det
Kvenfolkets dag
Amnesty Iransk kulturkveld
Poesikafe
Pride
og mye mye mer!

Vi har
Projektor m/lerret
HDMI Kabel
Overganger til mac
2 mikrofoner (1 trådløs og 1 med tråd)
PA anlegg
Pad med spotify
1 mikrofonstativ
Platespiller med gamle plater
Et piano, en kassegitar, en ukulele, en Kpanlogo tromme, en liten Djembe-tromme, en type Cajon-tromme og en større Kpanlogo-tromme – noe det kan bli god stemning av!
Koselig lokale
Plass til opp mot 45 personer

Det er også mulig å bestille mat til arrangementet. For å se meny, klikk her. Et popplulært trekkplaster for åpne arrangementer er å tilby kake og kaffe til de som kommer. Det koster 120 kr per person for kake og kaffe buffet.

Regler
Medbragt mat
Vi har en regel om at det ikke spises kjøtt eller fisk i lokalet, så om du har et arrangement der du vil servere mat selv, må denne maten være vegetarisk.

Drikke
Vi har ikke lov til å tillate medbrakt alkohol i våre lokaler. Øl og vin, samt alkoholfrie drikker som økobrus, rotvollsaft, alkoholfritt øl mm kan kjøpes i baren.

Ro etter kl 23
På grunn av at vi har naboer som bor over oss, kan vi ikke ha høy lyd, synging i mikrofon, spilling på piano etc etter kl 23. Vanlig prating og vanlig “kafe-nivå” på musikken går helt fint, men ikke “fest-nivå”.

Avbestillingsregler
Avbestill så snart du vet at du ikke kan ha arrangementet. Om du avbestiller senere enn ei uke før arrangementet skal finne sted ber vi om at du betaler halve prisen for leie av lokalet.

Pris
3000 kr per dag/arrangement.
Bruke kjøkkenet i tillegg: 500 kr ekstra.
Medbragt mat: 500 kr ekstra.

For kulturelle arrangement som konserter, stand up og improteater trenger dere ikke betale leie av lokalet fordi sånne arrangement ofte gir mer inntekt fra salg av mat og drikke. For andre arrangement er leie av lokalet  med å dekke våre utgifter til å ha stedet åpent.


English

Do you want to have your event at Stammen? We are a meeting place and event venue for many different types of events, organizations and people, and are happy to welcome you who want to arrange something here!

Examples of events we've had in Stammen:
Environmental Night
Lectures of various topics
Music Quiz
Concerts
Gibberish Improteater
Stand up
Cloth swap
Klimafresk - a game about climate change and what we can do about it
Kven People's Day
Amnesty Iranian Cultural Night
Poetry café
Pride
..and much much more!

It is also possible to order food for the event. To see the menu, click here. A popular attraction for open events is to offer cake and coffee to those who come. It costs NOK 120 per person for cake and coffee buffet.

We have
Projector w/screen
HDMI Cable
Transitions to mac
2 microphones (1 wireless and 1 wired)
PA system
Pad with spotify
1 microphone stand
Record player with old records
A piano, an acoustic guitar, a ukulele, a Kpanlogo drum, a small Djembe drum, a type of Cajon drum and a larger Kpanlogo drum - something that can create a good atmosphere! Cozy local Space for up to 45 people

Rules

Food
We have a rule that no meat or fish is eaten in the venye, so if you wish to cook yourself in our kitchen or bring your own food, this food must be vegetarian.

Drinks
We are not allowed to bring alcohol into our venue. Beer and wine, as well as non-alcoholic drinks such as eco-soft drinks, rotvoll juice, non-alcoholic beer etc. can be bought in the bar.

Quiet after 11 pm
Due to the fact that we have neighbors who live above us, we cannot have loud noises, singing into a microphone, playing the piano etc after 11 pm. Normal chatting and normal "cafe-level" on the loudspeaker is perfectly fine, but not "party -level".

Cancellation policy
Cancel as soon as you know you cannot have the event. If you cancel later than one week before the event is to take place, we ask that you pay half the price for renting the venue.

Price
NOK 3,000 per day.
Use of the kitchen in addition: NOK 500 extra.

For cultural events such as concerts, stand up and improteater, you do not have to pay rent of the venue because such events often provide more income from the sale of food and drink. For other events, renting the venue helps cover our expenses for having the place open.

Kontakt: stammencafe@gmail.com Send mail